znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ELPIS- dom seniorov Myjava, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731438
Seat
Nám. M.R.Štefánika 513, 90701 Myjava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/159-14/2009
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
15.12.2009
Date of cancellation
15.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Samuel Mišiak, PhD.Deposit: 300 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Samuel Mišiak, PhD. From:15.12.2009To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov s celoročnou, týždennou a ambulantnou starostlivosťou,
- poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb,
- opatrovateľská služba,
- prepravná služba


- Zariadenie pre seniorov s celoročnou, týždennou a ambulantnou starostlivosťou, bude poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, tiež fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.


V zariadení pre seniorov sa :
a) poskytuje :
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Sociálne služby budú poskytované pobytovou a ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb bude poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje :
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
b) zabezpečuje :
- pracovná terapia,
- záujmová činnosť,
c) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Sociálne služby budú poskytované pobytovou formou.

Opatrovateľská služba bude poskytovaná fyzickým osobám, ktoré
a) sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
b) sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Prepravná služba bude poskytovaná fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |