znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Eurotrend, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731195
Seat
Duchnovičova 533/16, 06801 Medzilaborce, Slovenská republika
Website
Registration number
283/2009
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
04.12.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Dušan Papiak

Statutory body: Director
  • Ing. Dušan Papiak
    born 08.01.1985
     From:04.12.2009To:

Type of the generally beneficial services
Primárne bude nezisková organizácia poskytovať tieto druhy všeobecne prospešných služieb:

1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov.
Prioritne ide o tieto sociálne služby:
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 34 Zariadenie podporovaného bývania, § 35 Zariadenie pre seniorov, § 36 Zaridenie opatrovateľskej služby, § 37 Rehabilitačné stredisko, § 38 Domov sociálnych služieb, § 39 Špecializované zariadenie, § 40 Denný stacionár, § 41 Opatrovateľská služba, § 42 Prepravná služba.
2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
3. Poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

Sekundárne bude n.o. vykonávať tieto druhy všeobecne prospešných služieb:

1. humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania;
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného štýlu so zameraním na cieľovú skupinu;
3. realizácia aktivít smerujúcich k rozvoju služieb pre seniorova ďalšie cieľové skupiny ohrozené sociálnym vylúčením;
4. vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania vzdelávacích a výmenných pobytov;´
5. vedecká činnosť, výskum, vývoj a informačné služby;
6. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
7. publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov;
8. vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie;
9. odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |