znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EKOTRANS, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731101
Seat
Ď. Langsfelda 170, 03852 Sučany, Slovenská republika
Website
Registration number
15/09
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
07.12.2009
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Bohuslav Vajzer
    born 26.03.1949

Statutory body: Director
  • Ing. Martin Vantúch From:07.12.2009To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby na:
1/ Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,:
a/ zabezpečuje vzdelávacie aktivity a realizáciu hmotných výstupov odborných skúseností pre
regionálny rozvoj agroturistiky a regionálnej zamestnanosti
b/ zabezpečuje propagáciu a marketing trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí
c/ realizuje integráciu marginalizovaných skupín do spoločenského, pracovného a rodinného
života
d/ spolupracuje so zahraničnými subjektmi za účelom prehlbovania vzťahov, výmeny skúseností a
cezhraničného rozvoja
2/ Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva:
a/ v spolupráci s orgánmi životného prostredia zabezpečuje ochranu prírody a životného
prostredia prostredníctvom šírenia osvety medzi obyvateľstvom.
b/ zabezpečuje aplikácie výskumu a vývoja technológie spracovania drevnej hmoty k regionálnym
podmienkam a zdrojom
c/ realizuje inovatívnymi technológiami s dôrazom na ochranu životného prostredia starostlivosť o
verejného priestranstva a priemyselných objektov
d/ vytvára podmienky pre realizáciu výstupu poznatkov v ekológii a napomáha pri realizácii
projektov pestovania rastlín na výrobu biomasy v regióne


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |