znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ECCLESIA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986350
Seat
Veterná 19, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-141/2009
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
02.12.2009
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín
    Cintorínska 554/16, 93101 Šamorín
    IČO: 34076131
    Deposit: 2000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Benjamín Barát From:02.12.2009To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa § 2, ods. 2, Zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a to najmä v týchto oblastiach:
a.tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt
- organizovanie kultúrnych podujatí,
- služby zamerané na budovanie infraštruktúry v
školskej, kultúrnej a sociálnej oblasti v úzkej
spolupráci s existujúcimi organizáciami.

b.služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti - prostredníctvom poradenských,
konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych
opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako
aj služieb orientovaných na regionálny rozvoj a
spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie,
- služby zamerané na budovanie inštitucionálnej
infraštruktúry v oblasti regionálnej
politiky
- tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti
regionálneho rozvoja, zamestnanosti, dopravy,
životného prostredia, cestovného ruchu a poskytovanie
informácií vo forme služieb pre žiadateľov,
- služby na podporu marginalizovaných skupín a ich
integráciu do spoločenského, pracovného a rodinného
života,
- služby, ktorých výsledkom je podpora podnikateľských
činností pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov,
rozvoj spolupráce a kontaktov na Slovensku,

c.vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- poskytovanie vzdelávacích služieb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |