znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ENZO, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45023492
Seat
Hrádza č. 90, 97664 Bacúch, Slovenská republika
Website
Registration number
29/2009
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.12.2009
Date of cancellation
15.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Milan BorošDeposit: 100 EUR
  • Ján Turošík
    born 29.12.1948
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Milan Boroš From:11.12.2009To:29.07.2014
  • Mgr. Petra Zemková From:19.08.2014To:15.07.2016

Type of the generally beneficial services
1) Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa Zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v novelizovanom znení § 2 ods. 2 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
2) Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby najmä:
a/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- najmä v hospodárskej činnosti a propagačnej činnosti súvisiacej s činnosťou n.o.
- podpora trvalo udržateľného rozvoja regiónu,
b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- integrácia marginalizovaných skupín do spoločenského, pracovného a rodinného života,
- znižovanie sociálnych rozdielov medzi regiónmi a skupinami občanov,
c/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- zlepšenie environmentálneho povedomia detí, mládeže a širokej verejnosti cez vzdelávacie aktivity, ich organizovanie, koordinovanie a realizácia,
- poskytovanie služieb a výkonu činnosti spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov,
d/ výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
- podpora a rozvoj vedeckovýskumnej činnosti v území, spolupráca s univerzitami
- služby spojené s rozširovaním a využívaním výpočtovej techniky
e/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- podpora a rozvoj domácej a zahraničnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a krajiny spolupráca za účelom prehlbovania vzťahov, výmeny skúseností a cezhraničného rozvoja,
- podpora tradičného spôsobu života regiónu s dôrazom na prírodné hodnoty.
3) Nezisková organizácia v súlade s § 30 zákona môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak tým účinnejšie využije svoj majetok a zvýši kvalitu, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |