znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie - Cesta n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35583754
Seat
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/28/2009
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
26.10.2009
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Košický samosprávny kraj
    Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice
    IČO: 35541016
    Deposit: 66 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Dušan Gábor From:26.10.2009To:29.01.2012
  • Mgr. Ivan Hriczko From:30.01.2012To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia v súlade s príslušnými právnymi predpismi poskytuje všeobecne prospešné služby na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnou exklúziou alebo osôb sociálne vylúčených najmä z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.
2. Nezisková organizácia bude všeobecne prospešné služby realizovať najmä prostredníctvom:
a) prípravy a realizácie projektov zameraných na podporu sociálnej inklúzie na regionálnej a miestnej úrovni,
b) poradenstva osobám v sociálnej exklúzii,
c) výmeny a šírenia skúseností a poznatkov z oblasti zlepšovania kvality života marginalizovaných skupín obyvateľstva s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu s partnermi na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
d) organizovania seminárov, workshopov a iných vzdelávacích aktivít za účelom zvyšovania profesionálnych kompetencií členov regionálnych združení, predovšetkým v oblasti legislatívy, sociálnej inklúzie a manažérskych zručností,
e) koordinácie aktivít partnerov v oblasti sociálnej inklúzie,
f) advokačných aktivít, najmä formulovanie a presadzovanie spoločných záujmov navonok, koordinácia spoločných postupov pri presadzovaní záujmov v prospech členov regionálneho združenia.
3. Nezisková organizácia spolupracuje pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb s príslušnými orgánmi štátu, orgánmi samosprávy, zamestnávateľmi, občanmi a ďalšími subjektmi vyvíjajúcimi aktivity v oblasti sociálnej inklúzie.
4. Nezisková organizácia môže vykonávať podnikateľské činnosti, ak tým účinnejšie využije svoj majetok a zvýši kvalitu, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |