znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ECO - TRUCK n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42053021
Seat
Tyršova 11, 93401 Levice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-15/2009
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
24.09.2009
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Ribera s.r.o.
    Panenská 24, 81103 Bratislava
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Katarína Šilhárová From:24.09.2009To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje v zmysle § 2 zákona o neziskových organizáciách nesledovné všeobecne prospešné služby:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
d) výskum, vývoj, vedecko- technické služby a informačné služby
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
2. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa bodu 1. na celom území SR s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach, a to prostredníctvom organizovania konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií, vedeckých podujatí, výstav a poradenskej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |