znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
S T E T I N G , n.o.
Sídlo
E.B.Lukáča 33/24, 94501 Komárno, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
IČO
42052963
Dátum vzniku
17.09.2009
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • PaedDr. István Stefán, Záhradná 86, 04501 Moldava nad BodvouVklad: 135 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • PaedDr. István Stefán, Záhradná 86, 04501 Moldava nad BodvouOd: 17.09.2009Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia S T E T I N G , n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním najmä na:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochranu ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Nezisková organizácia svoje poslanie a úlohy realizuje najmä:
a) odborným a organizačným zabezpečením vzdelávacích podujatí a aktivít, predmetových a tvorivých súťaží, kurzov, korešpondenčných seminárov,
b) organizovaním konferencií, seminárov, vzdelávacích programov a školení,
c) edičnou a publikačnou činnosťou, nákupom a vydávaním vedeckých a informačných publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov,
d) organizovaním podujatí pre rozvoj telesnej kultúry,
e) odborným a organizačným zabezpečením mládežníckeho športu,
f) organizovaním kultúrnych podujatí,
g) tvorbou, prípravou, recenziou, analýzou a pripomienkovaním školských pedagogických dokumentov, učebných textov, metodických materiálov, projektov a koncepcií,
h) tvorba, príprava, vypracovanie školiacich a vzdelávacích metód a programov,
i) obsahovým a organizačným zabezpečením ďalšieho vzdelávania dospelých,
j) organizovaním letných táborov s odborným programom.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |