znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
S T E T I N G , n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052963
Seat
E.B.Lukáča 33/24, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-9/2009
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
17.09.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PaedDr. István StefánDeposit: 135 EUR

Statutory body: Director
  • PaedDr. István Stefán From:17.09.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia S T E T I N G , n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním najmä na:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochranu ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Nezisková organizácia svoje poslanie a úlohy realizuje najmä:
a) odborným a organizačným zabezpečením vzdelávacích podujatí a aktivít, predmetových a tvorivých súťaží, kurzov, korešpondenčných seminárov,
b) organizovaním konferencií, seminárov, vzdelávacích programov a školení,
c) edičnou a publikačnou činnosťou, nákupom a vydávaním vedeckých a informačných publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov,
d) organizovaním podujatí pre rozvoj telesnej kultúry,
e) odborným a organizačným zabezpečením mládežníckeho športu,
f) organizovaním kultúrnych podujatí,
g) tvorbou, prípravou, recenziou, analýzou a pripomienkovaním školských pedagogických dokumentov, učebných textov, metodických materiálov, projektov a koncepcií,
h) tvorba, príprava, vypracovanie školiacich a vzdelávacích metód a programov,
i) obsahovým a organizačným zabezpečením ďalšieho vzdelávania dospelých,
j) organizovaním letných táborov s odborným programom.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |