znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
S T E T I N G , n.o.
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
42052963
Sídlo
E.B.Lukáča 33/24, 94501 Komárno, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
VVS/NO-9/2009
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
Dátum vzniku
17.09.2009

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • PaedDr. István StefánVklad: 135 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • PaedDr. István Stefán Od: 17.09.2009Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia S T E T I N G , n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním najmä na:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochranu ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Nezisková organizácia svoje poslanie a úlohy realizuje najmä:
a) odborným a organizačným zabezpečením vzdelávacích podujatí a aktivít, predmetových a tvorivých súťaží, kurzov, korešpondenčných seminárov,
b) organizovaním konferencií, seminárov, vzdelávacích programov a školení,
c) edičnou a publikačnou činnosťou, nákupom a vydávaním vedeckých a informačných publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov,
d) organizovaním podujatí pre rozvoj telesnej kultúry,
e) odborným a organizačným zabezpečením mládežníckeho športu,
f) organizovaním kultúrnych podujatí,
g) tvorbou, prípravou, recenziou, analýzou a pripomienkovaním školských pedagogických dokumentov, učebných textov, metodických materiálov, projektov a koncepcií,
h) tvorba, príprava, vypracovanie školiacich a vzdelávacích metód a programov,
i) obsahovým a organizačným zabezpečením ďalšieho vzdelávania dospelých,
j) organizovaním letných táborov s odborným programom.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |