znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ADOS Humanus n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986279
Seat
Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-133/2009
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
25.08.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Miroslav Šupa
  • Ing. Mária Šišková
    born 05.11.1952
  • Bc. Katarína ŠupováDeposit: 50 EUR
  • Vojtech Ružička
  • Ivana Šišková

Statutory body: Director
  • Ing. Mária Šišková From:25.08.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona
č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.
578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a to: poskytovanie služieb
v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
- v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |