znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia COMM-PASS Partners v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166641
Seat
Medzilaborecká 19, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
284
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
12.08.2009
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
17.07.2012
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Marián MINÁRIK
    born 27.10.1974
  • Ing. Peter MINÁRIK

Statutory body: Director
  • Ing. Júlia MOČILIAKOVÁ From:12.08.2009To:19.12.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na regionálny rozvoj a zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu a cezhraničnú spoluprácu, ochranu ľudských práv a základných slobôd:
- služby organizovania seminárov, školení, kurzov, workshopov, konferencií, diskusií, stretnutí, študijných pobytov,
- organizovanie výstav, prezentácií, kultúrnych a spoločenských podujatí,

služby v tvorbe a ochrane životného prostredia a ochrane zdravia obyvateľstva:
- služby zamerané na využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie a aktívnej ochrany prírody, životného a pracovného prostredia

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- služby v oblasti analýz, rozborov, prípravy a realizácie projektov so zameraním na získanie protriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie informácii o hore uvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |