znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Odborný liečebný a sociálny ústav n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092396
Seat
Jilemnického 4, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0264
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
02.06.2009

Founders (Legal persons)
 • PKB invest s.r.o.
  Jilemnického 3579/4, 08001 Prešov
  IČO: 36461733
  Deposit: 50000 EUR
Founders (Natural persons)
 • PhDr. Ján Bync, PhD.
  born 14.09.1962
  Deposit: 300000 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Peter Ostrolucký From:02.06.2009To:11.09.2011
 • Ing. Lenka Rybanská From:12.09.2011To:03.11.2014
 • PhDr. Jaroslav Stoják From:04.11.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať:

1. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti ( prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ) v rozsahu:

a) špecializovanú ústavnú starostlivosť
b) následnú zdravotnú starostlivosť
c) špecializovanú ambulantnú starostlivosť
d) diagnostiku a liečbu v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
e) ubytovanie a stravovanie
f) dopravnú zdravotnú službu
2. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov a humanitárna starostlivosť"
3. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
6. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
7. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
8. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |