znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KARDIOLOGIA POPOVEC, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092221
Seat
Orechová 2534/71, 06601 Humenné, Slovenská republika
Website
Registration number
0246
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
29.10.2008
Date of cancellation
16.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Iveta Popovcová
  born 03.06.1964
  Deposit: 1000 SKK
 • MUDr. Ivan Popovec
  born 02.07.1963
  Deposit: 2500 SKK

Statutory body: Director
 • MUDr. Ivan Popovec From:29.10.2008To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia bude ako všeobecne prospešné služby poskytovať najmä zdravotnú starostlivosť.
2. Nezisková organizácia bude v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávať tieto činností:
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:
- špecializovanej ambulancie v odbore kardiológia
- všeobecnej ambulancie v odbore pediatria a špecializovanej ambulancie v odbore pediatrická kardiológia,
- kardiologické vyšetrenia, echokardiografia, ergometria, Holterov monitor, preventívne kardiologické vyšetrenia,
- diagnostika, liečba, manažment pacienta podľa najnovších poznatkov,
- komplexná starostlivosť o pacientov s poruchami rytmu,
- predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť,
- rozvoj transplantačného programu,
- rozvoj diagnostických a terapeutických postupov (invazívne a neinvazívne monitorovanie hemodynamiky, nové postupy v arytmológii, nové postupy v liečbe KMP a primárnej pľúcnej hypertenzie, nové liečivá)
- pred a postgraduálna výučba v oblasti detskej a intenzívnej kardiológie pre študentov stredných a vysokých škôl, lekárov,
- vedecká a klinická výskumná činnosť,
- rozvoj spolupráce s kardiologickými pracoviskami v zahraničí,
- poskytovanie diagnostiky, liečby pre zahraničných pacientov.
3. Nezisková organizácia sa zakladá aj na poskytovanie nasledujúcich druhov všeobecne prospešných služieb:
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
b) pomáhanie pri riešení problémov zabezpečenia dôstojnosti pacientom v každej vekovej kategórii na to odkázaným, pomáhanie pri riešení utrpenia a poskytovanie služieb, ktoré uľahčia posledné hodiny života,
c) poskytovanie poradenstva a opatrovateľskej starostlivosti klientov, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v koordinácii s inými ambulantnými a ústavnými zariadeniami,
d) pomáhanie v prevencii, terapii, rehabilitácii a ošetrovateľskom monitoringu,
e) vykonávanie komplexnej odbornej ošetrovateľskej starostlivosti, hlavne pre pacientov s chronickými ochoreniami, pre imobilných a tých, ktorí nevyžadujú sústavný lekársky dohľad, ale môžu sa doliečovať doma,
f) ochrana zdravia obyvateľstva,
g) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
h) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
i) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
j) sociálne služby v zmysle § 14 a nasl. Zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o sociálne pomoci),
k) prepravná služba v zmysle § 17 zákona o sociálne pomoci, ktorú možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý podľa posudku príslušného orgánu je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
l) opatrovateľská služba (§ 15 zákona o sociálnej pomoci)
m) organizovanie spoločného stravovania (§ 16 zákona o sociálnej pomoci)
n) zariadenie chráneného bývania,
o) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb ( § 18 zákona o sociálnej pomoci):
- domov sociálnych služieb
- domov dôchodcov
- domov - penzión pre dôchodcov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- klub dôchodcov
- jedáleň pre dôchodcov
- stredisko osobnej hygieny
- práčovňa
p) vzdelávacie aktivity rôzneho druhu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |