znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IUSTITIA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092272
Seat
Sabinovská 52, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0251
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
10.12.2008
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Vincent Lechman
  • JUDr. Ján Luterán

Statutory body: Director
  • JUDr. Ján Luterán From:10.12.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie:

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
Poskytovanie všeobecne prospešných služieb sa uskutočňuje najmä:
a. organizovaním konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí, výstav
b. publikačnou a poradenskou činnosťou
c. vytváranie podmienok pre zvyšovanie právneho vedomia a zamestnateľnosti skupín ohrozených soc. vylúčením
d. prekonávaním soc. dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím
e. rozvojom poradenstva pre deti a mládež pri výbere povolania, zvyšovanie ich právneho vedomia v oblasti ľudských práv, prevencie proti kriminalite, protidrogové a protikorupčné programy
f. podporou budovania a rekonštrukcie infraštruktúry a bytového fondu
g. osvetou v oblasti ochrany historického, kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenskej republiky
h. odstraňovaním prekážok nerovnosti medzi pohlavím, rasou, národnosťou a vierovyznaním v prístupe k hľadaniu zamestnania aj všeobecne, a to všetko hlavne v oblasti práva, financií, daní a účtovníctva, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, marketingu a obchodu, manažmentu, európskej integrácie, výpočtovej techniky, jazykov, cestovného ruchu a umenia za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |