znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Čas pre teba - Time4u, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986210
Seat
Hubice 132, 93039 Hubice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-127/2009
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
29.05.2009
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Dagmar Šandalová
    born 03.11.1970
  • Tatiana Gážiová

Statutory body: Director
  • Dagmar Šandalová From:29.05.2009To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry formou:

a/ individuálnych psychologicko-poradenských a psychoterapeutických služieb
b/ organizovania umelecko-relaxačných, tvorivých kurzov a športových programov pre deti, mládež a dospelých, pre jednotlivcov aj pre rodiny
c/ organizovania podujatí pre mentálne a telesne postihnutých - deti, mládež aj dospelých s cieľom podpory ich začlenenia do spoločnosti
d/ organizovania podujatí, konzultácií a terapie pre ľudí postihnutých syndrómom vyhorenia
e/ organizovania tvorivých a terapeutických programov pre jednotlivcov, deti, mládež, rodiny a starých ľudí, ktorí prekonali ťažké životné krízy
f/ organizovanie tvorivých a zážitkových programov pre deti, mládež aj dospelých zo sociálne slabších rodín, s cieľom ich vymanenia zo stereotypného prostredia,
znižovania sociálno-patologických javov a zvyšovania kvality ich života.

2/ rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt, formou:
a/ organizovania relaxačných a tvorivých programov
b/ konzultácií
c/ denných a víkendových pobytov
d/ jednorázových akcií
e/ detských táborov

Cieľom týchto aktivít je vychovávať klientov k aktívnemu a produktívnemu životnému štýlu, k zvyšovaniu sociálnych zručností, rozvoju tvorivosti, k snahe vytvoriť si perspektívnych životný program a k využívaniu voľného času ako vhodného prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja.

3/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |