znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút jazykov a vzdelávania, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42167825
Seat
Národná 805/18, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
6/09
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
20.04.2009
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Peter BelanDeposit: 700 EUR
 • Marián Bohuš
  born 21.10.1976
  Deposit: 700 EUR
 • Mgr. Zuzana RévayováDeposit: 700 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Slávka Belanová
  born 15.05.1974
   From:20.04.2009To:16.07.2017

Type of the generally beneficial services
1. vzdelávanie a výchova všetkých skupín obyvateľstva, vrátane marginalizovaných, najmä:
a) organizovanie vzdelávacích seminárov, kurzov a školení a tým napomáhať pri rekvalifikácii,
b) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže formou doučovacích kurzov matematiky, fyziky a informatiky,
c) zvyšovanie jazykovej gramotnosti vyučovaním jazyka anglického, nemeckého, slovenského,
d) zvyšovanie počítačovej gramotnosti vyučovaním práce s PC,
e) hľadanie, podporovanie a realizovanie nových foriem mimoškolskej činnosti,
2. podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného života prostredníctvom školení a kurzov,
3. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, najmä:
a) poradenské a konzultačné služby pri získaní a udržaní si pracovného miesta,
b) tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
c) zisťovanie schopností a odborných zručností nezamestnaných občanov prostredníctvom jazykových testov a testov počítačovej gramotnosti so zreteľom ich využitia na trhu práce,
d) realizovanie vzdelávacích aktivít a rekvalifikačných kurzov podľa požiadaviek a potrieb trhu práce.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |