znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Entermaus - virtuálna akadémia celoživotného vzdelávania n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052904
Seat
ul. Školská 797, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-3/2009
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.02.2009
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef ZabákDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Jozef Zabák From:09.02.2009To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách) všeobecne prospešné služby, humanitnú starostlivosť, rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, doplnkové vzdelávanie mládeže a ostatných vekových skupín:
- Organizovanie špecializovaného a rekvalifikačného štúdia všetkých stupňov zabezpečenie lektorov a pedagógov, zabezpečenie organizačných prác. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry podľa zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní ako súčasť celoživotného vzdelávania
- ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania, ustanovizne ďalšieho vzdelávania, podmienky ich akreditácie, vydávanie osvedčení o získanom vzdelaní a zdroje financovania ďalšieho vzdelávania
- umožňuje doplniť a rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie s využitím tradičných i najnovších metód vzdelávania vrátane multimediálnych prístupov
- Výskum, vývoj, vedeckotechnické a informačné služby: poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín
- Zabezpečenie odbornej literatúry v klasickej, elektronickej, video a mp3 forme ako aj iných vhodných foriem literatúry pre vyučovací proces, budovanie príslušného knižničného fondu, podpora publikačnej činnosti, knižničné a ich doplnkové služby
- Organizovanie rekvalifikačných kurzov, školení, vzdelávacích a výchovných kurzov, prípravných kurzov, odborných seminárov, pre potreby stabilizácie jestvujúcich zamestnancov ako aj trhu práce, konferencií a exkurzií
- Organizovanie a prevádzkovanie aktivít na zvyšovanie vzdelávania a duchovných hodnôt mladých ľudí a ostatných vekových skupín v oblasti využívania výpočtovej a organizačnej techniky so sprístupnením moderných elektronických, multimediálnych, jazykových informácií
- Služby v oblasti analýz, rozborov, príprava, organizovanie, lobing projektov všetkých druhov určených pre tretí sektor s cieľom zvyšovania a zlepšovania kvality investícií do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácie a znalostnej spoločnosti, prispôsobivosti na hospodárske a sociálne zmeny, ochrany, zlepšovania životného prostredia a administratívnej efektívnosti


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |