znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052882
Seat
Ul. M. Staudta 2667/15, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-1/2009
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
05.02.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • doc. Ing. Sándor Albert, PhD.Deposit: 132.77 EUR

Statutory body: Director
  • doc. Ing. Sándor Albert, PhD. From:05.02.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. (ďalej len nezisková organizácia) sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním najmä na:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochranu ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Nezisková organizácia svoje poslanie a služby realizuje najmä:
a) odborným a organizačným zabezpečením vzdelávacích podujatí a aktivít, predmetových a tvorivých súťaží, kurzov, korešpondenčných seminárov
b) organizovaním konferencií, seminárov, vzdelávacích programov a školení
c) edičnou a publikačnou činnosťou, nákupom a vydávaním vedeckých a informačných publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov
d) organizovaním podujatí pre rozvoj telesnej kultúry
e) organizovaním kultúrnych podujatí
f) tvorbou, prípravou, recenziou, analýzou a pripomienkovaním školských, pedagogických dokumentov, učebných textov, metodických materiálov, projektov a koncepcií
g) obsahovým a organizačným zabezpečením doplňujúceho pedagogického štúdia pre absolventov neučiteľských študijných odborov
h) obsahovým a organizačným zabezpečením ďalšieho vzdelávania dospelých
i) organizovaním letných táborov s odborným programom
j) vytvorením podmienok pre výmenu skúseností a spoluprácu vedeckých a pedagogických pracovníkov a študentov rôznych vysokých škôl a univerzít
k) organizovaním a realizáciou výskumnej činnosti učiteľov, študentov a zamestnancov univerzity a partnerských inštitúcií
l) podporou účasti študentov a učiteľov na študijných pobytoch, domácich a zahraničných odborných podujatiach (konferencia, seminár, výstava, športové súťaže a podujatia a pod.)
m) spoluprácou študentov a učiteľov s inými inštitúciami podobného typu
n) podporou práce talentovaných študentov
o) poskytnutím korešpondenčných seminárov, vzdelávacích programov a kurzov, odborných podujatí, seminárov, školení, exkurzií pre študentov a zamestnancov Univerzity J. Selyeho v Komárne a pre zamestnancov rôznych iných zamestnávateľov podľa zákona o ďalšom vzdelávaní

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |