znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BonaRes n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092124
Seat
Vajanského 22, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0236
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
02.05.2008
Date of cancellation
16.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Kristína PončákováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Kristína Pončáková From:02.05.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia BonaRes n.o. bude poskytovať nasledujúce poskytuje:
˘ poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb, humanitárna starostlivosť a charitatívna činnosť,
˘ ochrana ľudských práv a základných slobôd,
˘ vzdelávanie - podporné programy
" programy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
" programy pre dospelých zo sociálne znevýhodneného prostredia
" programy pre seniorov
˘ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
˘ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
˘ vytváranie podmienok pre kultúrny a duchovný rast mládeže a dospelých,
˘ organizovanie výstav a kultúrnych podujatí, rozvoj umenia,
˘ podpora výučbových programov na základnej škole,
˘ podpora krúžkovej a mimovyučovacej aktivity na ZŠ, SŠ, VŠ,
˘ organizovanie športových podujatí a súťaží pre deti, mládež a dospelých,
˘ organizovanie podujatí zameraných na využívanie voľného času detí a mládeže,
˘ vytváranie podmienok pre športovo-telovýchovné aktivity detí, mládeže a dospelých,
˘ zveľaďovanie životného prostredia v rôznych lokalitách Prešovského kraja,
˘ zdravotná výchova a preventíva,
˘ ochrana prírody a propagácia prírodných krás Prešovského kraja,
˘ rozvoj regiónu Prešovského kraja,
˘ pomoc národnostným menšinám,
˘ rozvoj turizmu a cestovného ruchu,
˘ poskytovanie odborných vzdelávacích a podporných projektov pre obce a samosprávne orgány.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |