znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
FAIR PLAY n.o. v likvidácii
Právna forma?
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986155
Seat
Hajdóczyho 6, 91701 Trnava, Slovenská republika
Webové sídlo?
Registration number
VVS/NO-121/2008
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
13.11.2008
Date of cancellation
15.07.2013
Právny dôvod zrušenia?

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Milan Beseda
    nar.? 25.11.1961
  • Mgr. Denisa Plesnivá
    nar.? 25.12.1975

Statutory body: Director
  • Mgr. Denisa Plesnivá From:13.11.2008To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby :

1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry detí
a mládeže
- organizovanie telovýchovno-športových podujatí,
kurzov, seminárov, školení,krúžkov, prázdninových
športových škôl
- vydávanie trénersko - metodických publikácií
- zabezpečovanie odbornej literatúry pre vzdelávanie
- zabezpečovanie tréningovej a súťažnej činnosti
športovcov

2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt
- budovanie knižničného fondu, video fondu a DVD
fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |