znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166373
Seat
Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
263
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.10.2008

Founders (Legal persons)
 • NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
  IČO: 30844789
  Deposit: 33193.91 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Dušan GARAY From:28.10.2008To:01.03.2011
 • doc., Ing. Peter SZOVICS, PhD.
  born 18.02.1974
   From:01.03.2011To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovať semináre, školenia, kurzy, prezentácie so zameraním na finančnú oblasť,
- organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, súťaže, výstavy s vyššie uvedeným zameraním,
- spolupracovať s ďalšími subjektami aj na medzinárodnej úrovni a rozvíjať túto spoluprácu,

v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:
-ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,

ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Nezisková organizácia bude zverejňovať uvedené odborné informácie prostredníctvom drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |