znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LÁSKOU TVORENÝ SVET n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35583312
Seat
Atletická 25, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/20/2008
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.09.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Pavol Dunák
    born 23.06.1954
    Deposit: 99.58 EUR

Statutory body: Director
  • Pavol Dunák From:30.09.2008To:

Type of the generally beneficial services
a. poskytovanie preventívnej starostlivosti holistickým harmonizovaním človeka vo fyzickej, duševnej a duchovnej oblasti pre zlepšovanie jeho celkového zdravia,
b. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti ľuďom, ktorí na ceste životom a pri hľadaní jeho zmyslu majú vážne finančné prekážky,
c. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ktoré spájajú silu lásky so slobodou a podporia uvedomovanie si pravej a skutočnej podstaty zdravého osobného rastu človeka,
d. ochrana ľudských práv a základných slobôd vedením ľudí k prijímaniu a osvojovaniu si duchovných princípov rozvíjajúcich harmonické fungovanie energetického systému človeka, ktorý bráni ľuďom vzájomne sa týrať, či iným spôsobom obmedzovať,
e. vzdelávanie a výchova v úzkom prepojení na duchovné, telesné, kultúrne a iné zušľachťovanie osobnosti smerované na zvládanie ťažkých stresových životných situácií, resp. na samotné odbúravanie stresu uplatňovaním princípu lásky v slobode v každej oblasti života človeka,
f. informačné služby a propagácia nosných myšlienok LTS n.o. orientovaných na sebauvedomenie človeka prostredníctvom reklám, mediálnych nosičov, tvorbou predmetov a výrobkov z rôznych materiálov napomáhajúcich osobnému rastu človeka,
g. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva jeho aktívnym zapojením do činností pre pochopenie dokonalej harmónie prírody a človeka; realizácia tvorivých činností v ekológii a výrobe zdravých potravín,
h. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ktoré sa z vyššie uvedených druhov všeobecne prospešných služieb LTS n.o. predpokladajú a budú výrazne obohacovať náš spoločný život láskou a vzájomnou úctou,
i. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, tiež previazané na vyššie uvedené druhy všeobecne prospešných služieb LTS n.o., vrátane možností výstavby bytov pre ľudí sociálne, telesne a duševne handicapovaných,
j. tvorba meditačných, relaxačných a regeneračných záhrad, fariem a centier, v ktorých bude tvorivá činnosť a práca ľudí smerovaná k prehlbovaniu uvedomenia si princípu lásky v slobode v ekologickej harmónii - zdravý človek a chránená príroda,
k. tvorba a budovanie chrámov očisty na tiché sebauvedomovanie a prebúdzanie, resp. prehlbovanie sebaúcty každého človeka, v ktorých sa nebude nič hlásať a kázať. Chrámy poskytnú príležitosť dotknúť sa vlastného vnútorného zdroja pokoja, dobra, radosti a lásky, ktoré sa nachádzajú v každom z nás.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |