znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra SOFIA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45023107
Seat
9. mája 803, 98055 Klenovec, Slovenská republika
Website
Registration number
27/2008
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
16.10.2008
Date of cancellation
15.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Blažena HruškováDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Blažena Hrušková From:29.09.2008To:15.07.2010

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:
1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- vzdelávacie aktivity pre rôzne skupiny občanov,
- vzdelávacie a výchovné aktivity pre deti a mládež,
- vzdelávacie aktivity v oblasti komunikácie a jazykovej prípravy,
- vzdelávacie aktivity v oblasti prípravy a prezentácie projektov,
- organizovanie výmenných jazykových kurzov doma a v zahraničí pre žiakov, študentov, pedagógov a dospelých,
- vzdelávacie aktivity pre seniorov.

2. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- vzdelávacie a tréningové aktivity v oblasti komunikácie a presadenia sa na trhu práce,
- vzdelávacie aktivity pre občanov, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu alebo nízku
úroveň zručností,
- vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie adaptability na trhu práce,
- adaptačné vzdelávanie zamestnancov podnikov na nové technológie a na ich využitie
v praxi,
- rekvalifikačné aktivity.

3. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- aktivity zamerané na zachovanie tradičných remesiel.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |