znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Občiansky servis n.o. v likvidácii
Sídlo
Rázusova 797/2, 94901 Nitra, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
IČO
42166322
Dátum vzniku
15.07.2008
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Juraj GERLICI, Palackého 102/31, 91101 TrenčínVklad: 331.93 EUR
  • Rastislav CHOVANEC, Pod Brezinou 3745/86, 91101 TrenčínVklad: 331.93 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Rastislav CHOVANEC, Pod Brezinou 3745/86, 91101 TrenčínOd: 15.07.2008Do: 15.02.2011
  • Marian RÁC, Rastislavova 880/402, 95141 LužiankyOd: 15.02.2011Do: 15.07.2017
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt :
- organizovanie a zabezpečenie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, športových podujatí, školení, seminárov, konferencií, workshopov so zameraním - životné prostredie, kultúrne a duchovné hodnoty, výskum a vývoj, trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva a základné slobody, regionálny rozvoj,
- poskytovanie služieb s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva,
- poskytovanie služieb s cieľom zvýšiť informovanosť z oblasti kultúry, vedomostnej úrovne za účelom zlepšenia prístupu k pracovným príležitostiam a vytvorenie podmienok na prezentáciu turistických príležitosti v regióne,

ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja,. vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby pre tvorbu inovácií a budovanie vedomostnej spoločnosti a zabezpečovaním výskumu v uvedených oblastiach :
- poskytovanie služieb zameraných na ochranu a skvalitňovanie úrovne životného prostredia,
- poskytovanie služieb v oblasti tvorby analýz, rozborov, prípravy projektov a prezentovaním získaných informácií a záverov,

poskytovanie sociálnej pomoc a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca,

poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,

zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,

utvára podmienky na:
- úschovu cenných vecí.

Likvidátori
  • Marian Rác
    Rastislavova 880/402, 95141 Lužianky
    Od: 15.07.2017Do: 

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |