znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Občiansky servis n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166322
Seat
Rázusova 797/2, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-15/2011
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
15.07.2008
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Juraj GERLICIDeposit: 331.93 EUR
  • Rastislav CHOVANECDeposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
  • Rastislav CHOVANEC From:15.07.2008To:15.02.2011
  • Marian RÁC From:15.02.2011To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt :
- organizovanie a zabezpečenie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, športových podujatí, školení, seminárov, konferencií, workshopov so zameraním - životné prostredie, kultúrne a duchovné hodnoty, výskum a vývoj, trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva a základné slobody, regionálny rozvoj,
- poskytovanie služieb s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva,
- poskytovanie služieb s cieľom zvýšiť informovanosť z oblasti kultúry, vedomostnej úrovne za účelom zlepšenia prístupu k pracovným príležitostiam a vytvorenie podmienok na prezentáciu turistických príležitosti v regióne,

ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja,. vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby pre tvorbu inovácií a budovanie vedomostnej spoločnosti a zabezpečovaním výskumu v uvedených oblastiach :
- poskytovanie služieb zameraných na ochranu a skvalitňovanie úrovne životného prostredia,
- poskytovanie služieb v oblasti tvorby analýz, rozborov, prípravy projektov a prezentovaním získaných informácií a záverov,

poskytovanie sociálnej pomoc a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca,

poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,

zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,

utvára podmienky na:
- úschovu cenných vecí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |