znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166306
Seat
Muškátová 54, 82102 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
256
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
27.06.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Ján SVENTEKDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ruth SKRZYPEKOVÁ From:27.06.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt :
- služby v oblasti organizovania seminárov, školení a služby zamerané na spracovanie a realizáciu projektov z fondov EÚ a iných fondov,
- služby zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov a rovnosť príležitostí
a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:
- kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch, ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpismi.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |