znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Educare n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42168155
Seat
Ľ. Podjavorinskej 2451, 02201 Čadca, Slovenská republika
Website
Registration number
9/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
26.05.2008
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Petr Hrbáček

Statutory body: Director
  • Martin Koval From:26.05.2008To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje najmä nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom:
- vykonávania sociálnej prevencie a poskytovania sociálneho poradenstva,
- podpory rozvoja ľudských zdrojov, sociálnej a zdravotnej starostlivosti a kultúry,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry prostredníctvom:
- organizovania voľného času dospelých a mládeže s cieľom rozvoja ich telesného a duševného zdravia,
- organizovania športových podujatí a medzinárodných výmenných pobytov,
- organizovania konferencií, seminárov a školení,
- publikačnej činnosti,
- vytvárania a manažovania rozvojových projektov a informačných systémov,
c) výskum, vývoj, vedeckotechnické služby a informačné služby, prostredníctvom:
- poskytovania výskumných a odborných služieb v oblasti čerpania pomoci z fondov EÚ a ostatných nástrojov regionálneho rozvoja,
- poskytovania informačných a poradenských služieb najmä ohľadom čerpania pomoci z fondov EÚ a ostatných nástrojov regionálneho rozvoja,
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom:
- služieb na podporu čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (a to zvyšovanie povedomia o možnostiach ich získania, podmienkach čerpania, analýz a informovanie o aktuálnych príležitostiach),
- spracovania projektových žiadostí a implementácie rozvojových projektov,
- tvorby regionálnych štúdií a odborných prác a účasť na tvorbe a príprave strategických dokumentov,
- podpory cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce (prostredníctvom tvorby partnerstiev, sietí regionálneho rozvoja, vytváraním vzťahov a realizáciou spoločenských aktivít, podujatí a projektov),
- organizovania odbornej školiacej a vzdelávacej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |