znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
S. familia, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000955
Seat
Stožok 332, 96212 Detva, Slovenská republika
Website
Registration number
11/2008
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
30.04.2008
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stožok
    Stožok 328, 96212 Detva
    IČO: 37898591
    Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Anton Poduška From:11.04.2008To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, a to najmä
a/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť /poskytovanie priestorov
a techniky sociálne slabším občanom Stožku a okolia, ktorým treba pomôcť v ľudskom
a profesionálnom raste/,
b/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt /podpora
mladšej generácie pri národnom a náboženskom uvedomení, raste vo vlastenectve,
poctivosti, čestnosti, pravdovravnosti atď. pomocou rôznych stretnutí, klubovej činnosti,
krúžkov, ako aj audio, a video prezentáciou vhodných diel/,
c/ ochrana ľudských práv a základných slobôd /usporadúvanie prednášok a diskusií, ako aj
ponuka tlačených a iných materiálov k danej tematike/,
d/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizácia olympiád a iných
vedomostných súťaží, ako aj športových podujatí rôzneho druhu/,
e/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby /poskytovanie IT
technológií pre osobnostný a profesionálny rast, informačný rozhľad, poskytovanie
a používanie náročných software-ov podporujúcich u mladšej generácie túžbu po raste
a vysokej profesionalite v danej oblasti/,
f/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva /práca na udržiavaní
okolia sídla n.o., ako aj usporadúvanie prednášok a diskusií k danej tematike pre rôzne
vekové kategórie/.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |