znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
S. familia, n.o. v likvidácii
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
42000955
Sídlo
Stožok 332, 96212 Detva, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
11/2008
Registrový úrad
Okresný úrad Banská Bystrica
Dátum vzniku
30.04.2008
Dátum zrušenia
16.07.2012
Právny dôvod zrušenia

Zakladatelia (Právnické osoby)
  • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stožok
    Stožok 328, 96212 Detva
    IČO: 37898591
    Vklad: 165.96 EUR
Zakladatelia (Fyzické osoby)
Osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Anton Poduška Od: 11.04.2008Do: 16.07.2012

Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, a to najmä
a/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť /poskytovanie priestorov
a techniky sociálne slabším občanom Stožku a okolia, ktorým treba pomôcť v ľudskom
a profesionálnom raste/,
b/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt /podpora
mladšej generácie pri národnom a náboženskom uvedomení, raste vo vlastenectve,
poctivosti, čestnosti, pravdovravnosti atď. pomocou rôznych stretnutí, klubovej činnosti,
krúžkov, ako aj audio, a video prezentáciou vhodných diel/,
c/ ochrana ľudských práv a základných slobôd /usporadúvanie prednášok a diskusií, ako aj
ponuka tlačených a iných materiálov k danej tematike/,
d/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizácia olympiád a iných
vedomostných súťaží, ako aj športových podujatí rôzneho druhu/,
e/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby /poskytovanie IT
technológií pre osobnostný a profesionálny rast, informačný rozhľad, poskytovanie
a používanie náročných software-ov podporujúcich u mladšej generácie túžbu po raste
a vysokej profesionalite v danej oblasti/,
f/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva /práca na udržiavaní
okolia sídla n.o., ako aj usporadúvanie prednášok a diskusií k danej tematike pre rôzne
vekové kategórie/.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |