znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Komunálny a agrárny inštitút, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000904
Seat
Dolná Mičiná 90, 97401 Dolná Mičiná, Slovenská republika
Website
Registration number
6/2008
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
04.04.2008
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Benjamín KolberDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • JUDr. Štefan Ágh From:18.03.2008To:30.07.2009
  • Bc. Roman Šajgalík From:31.07.2009To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Cieľom a predmetom činnosti neziskovej organizácie je poskytovanie najmä týchto všeobecne prospešných služieb:

a/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Spôsob vykonávania verejne prospešných služieb:
- vzdelávanie poľnohospodárskych a lesníckych subjektov, obcí a miest v oblasti využívania
biomasy,
- vzdelávanie obcí a miest v rámci diverzifikácie tradičných zdrojov energií smerom
k zvyšovaniu podielu využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla,
- vzdelávanie poľnohospodárskych subjektov v oblasti tvorby referenčných cien vybraných
agrokomodít na komoditných burzách a v oblasti obchodovania na komoditných burzách,
- vzdelávanie poľnohospodárskych a lesníckych subjektov v rámci vedenia evidencií
o nákupe, výdaji a používaní označeného plynového oleja so zníženou sadzbou dane,
- vzdelávanie v oblasti efektívneho projektového manažmentu pri využití zdrojov regiónov
vedúceho k ich rozvoju,
- organizovanie športových stretnutí mladých ľudí, detí a rodín,
- organizovanie súťaží, rekreačno-vzdelávacích činností v strediskách pre deti a mládež,
- poskytovanie rekreačných služieb,
- poskytovanie rehabilitačných služieb prostredníctvom hipoterapie pre mentálne a telesne
postihnuté deti a mládež,
- zabezpečovanie medzinárodných aktivít a spolupráce, predovšetkým spoluprácu
s partnerskými organizáciami,
- spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami s cieľom získavania
a odovzdávania skúseností v predmetných činnostiach,
- poverovanie nezávislých odborníkov, firiem a organizácií na vykonávanie špecifických
druhov činností vyžadujúcich odbornú znalosť alebo kvalifikáciu,
- uzatváranie dohôd s fyzickými a právnickými osobami o vykonaní alebo sprostredkovaní
určitých činností alebo služieb.

b/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Spôsob vykonávania verejne prospešných služieb:
- kultivácia prostredia okolo rehabilitačno-rekreačného zariadenia
- organizovanie stretnutí mladých ľudí, detí a rodín v prírode
- organizovanie súťaží, rekreačno-vzdelávacích činností v prírode v okolí strediska pre deti
a mládež.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |