znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre celoživotné vzdelávanie, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37925164
Seat
Kopčianska 94, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
249
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
14.03.2008
Date of cancellation
18.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • ZONER s.r.o.
    Kopčianska 94, 85101 Bratislava
    IČO: 35770929
    Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Jiří VÁŇA From:14.03.2008To:22.02.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- formou organizovania seminárov, kurzov a besied so zameraním na informačné technológie
a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa ust. § 3, písm. b) zák. č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov :
- odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré účastníkovi umožňuje rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si vedomosti a zručnosti, získať spôsobilosť na vykonávanie činností v oblasti informačných technológií. Nezisková organizácia účastníkom vydá osvedčenie o získanom vzdelaní.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |