znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Expletus, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986058
Seat
Matúškovo 380, 92501 Matúškovo, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-111/2008
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
20.02.2008
Date of cancellation
20.03.2018
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Gejza Szabó
  • Mgr. Andor Buják

Statutory body: Director
  • Mgr. Andor Buják
    born 17.06.1966
     From:20.02.2008To:20.03.2018

Type of the generally beneficial services
a/ výskum, vývoj a poskytovanie informačných služieb
b/ tréningy a koordinácia v oblasti rozvoja organizácie, rozvoja a celoživotného
vzdelávania jednotlivcov
c/ služby na podporu regionálneho rozvoja, miestneho rozvoja a zamestnanosti
d/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
e/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
f/ služby na podporu hospodárskeho rastu obcí, miest a samosprávnych krajov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |