znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum kultúry MARTIN, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983555
Seat
S. H. Vajanského 1, 03649 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
4/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
14.02.2008

Founders (Legal persons)
 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
  IČO: 00316792
  Deposit: 82984.79 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • PhDr. Peter Kováč From:14.02.2008To:16.03.2009
 • RNDr. Milan Nemček From:16.03.2009To:30.04.2012
 • Ing. Marián Bumbala From:30.04.2012To:02.12.2013
 • Mgr. art. Jakub Kováč From:02.12.2013To:

Type of the generally beneficial services
Druh všeobecne prospešné služby neziskovej organizácie je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, a to najmä:
a) prezentácia kultúry a umenia v meste Martin, regióne Turiec a v Žilinskom kraji,
b) koordinácia právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia,
c) tvorba stratégií rozvoja kultúry a umenia,
d) príprava a riadenie projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013,
e) realizácia projektov v oblasti kultúry a umenia,
f) marketing v oblasti kultúry a umenia doma i v zahraničí,
g) nadväzovanie kontaktov so zahraničnými subjektami s cieľom zapojenia sa do medzinárodných projektov,
h) zabezpečovanie propagácie a propagácia pri uskutočňovaní podujatí v oblasti kultúry a umenia,
i) zabezpečenie starostlivosti o významné zariadenia v oblasti kultúry a umenia,
j) vzdelávanie v oblasti kultúry, umenia a médií,
k) organizovanie - seminárov, pracovných seminárov, výmenných pobytov,
l) organizovanie podujatí v oblasti kultúry, umenia a médií,
m) publicistická a vydavateľská činnosť,
n) poradenstvo v oblasti kultúry a umenia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |