znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LAMPÁŠIK, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986007
Seat
Veterná ul. č 8, 91701 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-106/2008
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
08.01.2008
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • doc. PhDr. Jana Levická, PhD.Deposit: 33.19 EUR
  • Doc. PhDr. Jana Levická

Statutory body: Director
  • doc. PhDr. Jana Levická From:08.01.2008To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. činnosti viazané na poskytovanie sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, a to:

a/ sociálne poradenstvo a pomoc pre občanov so zdravotným postihnutím
a seniorov a ťažko chorých,
b/ sociálne poradenstvo pre jednotlivcov, rodiny a skupiny,
c/ sociálne poradenstvo a pomoc pre občanov v hmotnej núdzi,
d/ humanitárna pomoc a starostlivosť.

2. vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže u sociálnej kurately
v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a mládeže a sociálnej kuratele a to najmä:

a/ sociálne poradenstvo zamerané na oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately,
b/ sociálna prevencia zameraná na predchádzanie vzniku sociálno-patologických
javov a na ich elimináciu v spoločnosti,
c/ organizovanie a realizovanie sociálno-výchovných programov a táborov,
d/ sanácia rodín, vrátane rozvodovej a porozvodovej intervencie,
e/ krízová intervencia.

3. aktivity zamerané na oblasť vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
4. činnosti smerujúce k tvorbe, rozvoju, ochrane, obnove a prezentácii duchovných
a kultúrnych hodnôt
5. činnosti zamerané na ochranu ľudských práv a základných občianskych hodnôt
6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
7. služby zamerané na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |