znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Informačné centrum mladých Žilina n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983512
Seat
Mydlárska 187, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
1/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
07.02.2008
Date of cancellation
15.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
    Tenisová 25, 97101 Prievidza
    IČO: 17061334
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • JUDr. Martin Píry From:24.01.2008To:22.12.2008
  • Jozefína Vnenčáková From:22.12.2008To:15.07.2009

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia
1. poskytuje všeobecne prospešné služby. A to najmä:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

2. Získava, sprostredkováva a zverejňuje informácie z prístupných zdrojov pre návštevníkov z oblasti daných záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami mládeže vo všetkých oblastiach ich života najmä:
- Informačný a pracovný servis: nové a efektívne metódy hľadania, tvorby a poskytovania voľných pracovných miest, vytvorenie databázy pracovných miest a žiadateľov o zamestnanie, informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania, pracovný a informačný servis.
- Štúdium a štipendiá: informácie o možnostiach rekvalifikácie, jazykových štúdií, študovania doma a v zahraničí, štipendijných štúdií a podobne.
- Informačný servis medzinárodnej spolupráce: informácie o zahraničných pracovných, študijných a oddychových príležitostiach, medzinárodných výmenách mládeže medzi partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.
- Cestovanie: informácie o možnostiach cestovania na Slovensku a v zahraničí, trávenia dovoleniek, prehľad o ubytovacích možnostiach, cestovných kanceláriách, informácie o celkovom cestovnom ruchu.
- Odborné poradenstvo: pravidelné - trvalé poskytovanie rád mladým ľuďom, analýza ich konkrétnych problémov a potrieb, stanovenie potrebných postupov a riešení na základe pravidelných poradní s odborníkmi v oblasti právneho, psychologického, sociálneho, zdravotného a ekonomického zabezpečenia.
- Voľný čas a kultúra: v spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami, inštitúciami a inými zariadeniami pracujúcimi s mládežou sa podieľať na projektoch zameraných na aktívne využívanie voľnočasových aktivít detí a mládeže, podávanie informácií o činnosti a aktivitách týchto organizácií, o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia a takto ich zabezpečovať.
- Občianske a politické práva: poskytovanie informácií o ochrane občianskych a politických práv a slobôd, prostredníctvom mechanizmu individuálnych sťažností a ďalšieho šírenia a poskytovania informácií.
- Ľudské práva a sloboda: kompletný informačný servis a šírenie osvety o ochrane práv národnostných menšín a etnických skupín, práca v prospech rovnosti žien a mužov, aktivity proti rasizmu, xenofóbii, antiseminizmu a intolerancii, ako aj občianskej neznášanlivosti.
- Osvetová činnosť: úzka spolupráca s médiami v oblasti týkajúcej sa slobody prejavu a s ňou súvisiacich záležitostí ľudských práv, podpora ich uvedomovania, vzdelávania na školách a v rámci profesionálnych skupín, práca v oblasti prevencie alkoholových a drogových závislostí, spolupráca s ďalšími organizáciami a inštitúciami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |