znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CYPRIAN, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887831
Seat
Pod lipami 20, 05906 Červený Kláštor, Slovenská republika
Website
Registration number
0217
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
19.12.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Milan GacíkDeposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
  • PhDr. Milan Gacík From:19.12.2007To:07.08.2014
  • Mgr. Jana Sofková From:08.08.2014To:19.01.2017
  • PhDr. Milan Gacík From:20.01.2017To:

Type of the generally beneficial services
a) komplexná starostlivosť o celkovú prevádzku a fungovanie areálu NKP Kláštor kartuziánov, vrátane muzeálnej expozície v kláštore,
b) zhromažďovanie, spracovanie a sprostredkovanie poznatkov a informácií o NKP Kláštor kartuziánov, vrátane prezentačnej, propagačnej, vydavateľskej a edičnej činnosti,
c) organizovanie, tvorba a poskytovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích služieb, projektov, činností a aktivít najmä v priestoroch areálu a objektov NKP Kláštor kartuziánov, najmä služieb, projektov, činností a aktivít zameraných na tvorbu, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrno-historických hodnôt, na poznanie, ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva,
d) organizovanie, tvorba a poskytovanie služieb, projektov, činností a aktivít doplnkového vzdelávania zameraného na zdravý spôsob života, na ochranu a rozvoj telesného a duševného zdravia človeka, orientovaného na deti a mládež,
e) organizovanie, tvorba, spolupráca a pomoc pri príprave a realizácii služieb, projektov, činností a aktivít zameraných na ochranu prírody, tvorbu a ochranu životného prostredia a enviromentálnu výchovu a vzdelávanie,
f) nadväzovanie a rozvíjanie spolupráce s obdobnými kláštornými komplexami a subjektami v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkového vzdelávania detí a mládeže a tvorby a ochrany životného prostredia na Slovensku a v zahraničí,
g) organizovanie, tvorba a realizácia projektov zameraných na spoluprácu so subjektami a objektmi na Slovensku a v zahraničí pôsobiacimi najmä v oblasti duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, životného prostredia a doplnkového vzdelávania detí a mládeže,
h) svoju činnosť podľa písm. c-g, bude vykonávať aj ako informačné, poradenské, organizačné, projektové, kultúrne a vzdelávacie centrum.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |