znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CASTELAN, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983491
Seat
Topoľová 1, 01003 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
14/07
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
20.12.2007
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Ivana Labudová
  • PhDr. Marián Mrva
    born 13.04.1958

Statutory body: Director
  • Bc. Jana Mandová From:20.12.2007To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:
1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, propagácia a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt v oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.
Všeobecne prospešné služby poskytuje nezisková organizácia formou:
· Organizovanie vzdelávania študentov v rámci školskej a mimoškolskej výchovy, s cieľom upevňovania vzťahov ku kultúrnemu dedičstvu najmä u mladej generácie.
· Vytváranie edukačných projektov a programov v rámci odbornej prípravy zamestnancov, ktorí sa v rámci svojich profesií podieľajú na záchrane, obnove, využívaní a prezentácii kultúrneho dedičstva.
· Organizovanie workshopov, seminárov, konferencií a školení s tematikou kultúrneho dedičstva.
· Organizovanie študijných ciest do zahraničia v rámci ďalšieho vzdelávania odborníkov z oblasti kultúrneho turizmu.
· Organizovanie medzinárodných výmenných pobytov s podobne zameranými organizáciami.
· Vytváranie špecializovaných projektov na podporu infocentier a kultúrneho turizmu.
· Záchrana, propagácia a prezentácia muzeálneho, galerijného a knižničného kultúrneho dedičstva.
· Záchrana, prezentácia a propagácia objektov kultúrneho dedičstva, zapísaných v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok MK SR, ako aj objektov, ktoré by mohli byť zapísané v zoznamoch mestských a obecných úradov alebo v ústrednom zozname, vrátane historických záhrad, parkov, kultúrnej krajiny a urbanistických celkov.
· Zachovávaní tradícií duchovného (nehmotného) kultúrneho dedičstva (tradície ústneho prejavu, jazykové tradície).
· Organizovanie špecializovaných projektov s cieľom udržiavania zručností z minulosti pri remeslách ako i historických tradícií a ich prezentácia, rozširovanie a zveľaďovanie.
· Zveľaďovanie vzťahov, najmä mladej generácie, k prírode a životu v súlade s prírodou.

2. Vnímanie kultúrneho dedičstva ako súboru vybraných výtvorov minulých generácií a jeho uchovanie pre ďalšie generácie vo verejnom záujme.
Všeobecne prospešné služby poskytuje nezisková organizácia formou:
· Publikačná činnosť: tlačové a multimediálne publikácie s problematikou kultúrneho dedičstva, Power Point prezentácie, CD, DVD produkty v jazykových mutáciách.
· Tvorba a realizácia projektov v oblasti rozvoja kultúrneho turizmu a cestovného ruchu s aspektom na cezhraničnú spoluprácu.
· Výroba a distribúcia filmov a dokumentov v rámci vzdelávania o kultúrnom dedičstve.

3. Šírenie a uchovávanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom médií.
Všeobecne prospešné služby poskytuje nezisková organizácia formou:
· Propagácia a prezentácia kultúrneho dedičstva prostredníctvom elektronických a printových médií dostupnými formami a žánrami (písanie článkov o kultúrnom dedičstve, tvorba fotografií s relevantnou tematikou, rozhlasové reportáže a podobne).
· Sprístupňovaní hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva čo najširšiemu spektru recipientov prostredníctvom verejnoprávnych i komerčných subjektov, spolupráca s médiami ako nositeľmi informácie, inzertné aktivity.
· Vytvorenie prezentácie objektov kultúrneho dedičstva na webe formou vhodnej webovej stránky, prístupnej v troch jazykových mutáciách - nemeckej, anglickej, slovenskej.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |