znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Beneficium BB, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000831
Seat
Partizánska cesta 1153/13, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
37/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
31.12.2007
Date of cancellation
15.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marian Vozár

Statutory body: Director
  • Mgr. Michal Ševčík From:12.12.2007To:15.07.2009

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- formou poradenstva a poskytovania informácií v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- formou prednášok, organizovania kurzov a školení so zameraním na vzdelávanie, výchovu
a rozvoj telesnej kultúry, vedecko-technické služby a informačné služby
- organizovanie športových podujatí, pohybových aktivít pre mládež a dospelých
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a voľnočasových aktivít pre deti a mládež
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- propagácia a marketing trvale udržateľného rozvoja spoločnosti
- tvorba, realizácia a propagácia projektov v oblasti budovania turistických zón
- konzultačné, vzdelávacie služby a aktívne opatrenia trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- sprostredkovanie profesionálnych kontaktov, príprava a manažovanie projektov, ich tvorba
a realizácia, publikačná činnosť.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |