znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KELLNERUS, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582936
Seat
Súlovská 740/77, 04922 Gemerská Poloma, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/43/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.11.2007
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Vladimír LišuchDeposit: 33.19 EUR
  • Miroslav Maťo
    born 20.09.1978
    Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Miroslav Maťo From:23.11.2007To:

Type of the generally beneficial services
a) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
b) ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb so
zameraním na starých a odkázaných
c) zachovania európskych, kresťanských, prírodných, kultúrnych a národných hodnôt
d) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
e) ochrana ľudských práv a základných slobôd
f) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
g) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i) podpora integrácie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločnosti
j) medzinárodná spolupráca za účelom spoznania spoločného európskeho dedičstva
k) všeobecne prospešné ciele

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |