znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Eviana, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582855
Seat
Českosl. Armády 1180/6, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/34/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
09.11.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Magdaléna HudákováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Magdaléna Hudáková
  born 22.07.1964
   From:09.11.2007To:13.12.2016
 • Mgr. Jana Nimcová
  born 26.04.1976
   From:13.12.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje:
a) tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
c) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
d) služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnannosti
e) výskum, vývoj, vedecko - technické služby a informačné služby
f) ochrana ľudských práv a základných slobôd
g) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
h) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
i) realizácia environmentálnej výchovy a vzdelávania
j) poskytovanie poradenstva pri navrhovaní a realizácii environmentálnych problémov
k) realizácia skupinových a individuálnych terapeutických aktivít
l) navrhovanie a realizácia terapeutických záhrad

Účelom založenia n.o. je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v nasledovných oblastiach:
- chrániť a presadzovať záujmy obyvateľov obcí pri príprave a realizácii takých aktivít v regióne, ktoré majú vplyv na kvalitu života
- organizovať akcie a aktivity pre rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt regiónu (programy vidieckej turistiky)
- spolupracovať s ďalšími záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami v tuzemsku i v zahraničí
- spolupracovať so zahraničnými subjektmi v záujme vytvorenia lepších podmienok pre dosahovanie svojich zámerov
- poskytovanie grandov pre záujmové združenia (tretí sektor)
- organizovať vzdelávacie podujatia (semináre, prednášky, konferencie) v oblasti svojho záujmu
- angažovať sa na úsek prehlbovania občianskej demokracie
- rozvoj ľudských zdrojov
- rozvoj kultúrnej infraštruktúry
- rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
- vytváranie centier mládeže pre mimoškolské aktivity vrátane opatrení proti zneužívaniu drog
- zachovanie a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva
- kultúrne dedičstvo ako základ miestneho a regionálneho rozvoja
- vybudovať vzdelávacie, zdravotné a sociálne centrum, ktorého súčasťou bude poskytovanie služieb návštevníkom
- podpora kultúry, ako aj umeleckých diel
- organizovať školiace programy, tvorivé dielne, výstavy a iné akcie, ktoré sú zamerané na naplnenie poslania organizácie
- podpora, propagácia a tvorba informačného systému
- realizovať environmentálnu výchovu a vzdelávanie
- angažovať sa v riešení environmentálnych problémov
- organizovať environmentálne vzdelávacie podujatia ( semináre, prednášky, konferencie, workshopy, výučbové programy)
- realizovať skupinové a individuálne terapie ( Land art, Hortykulturálna terapia, Arteterapia, Muzikoterapia a ďalšie)
- navrhovať a realizovať terapeutické záhrady

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |