znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Barlička, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052611
Seat
Dekana Sčasného 1826/1, 95131 Močenok, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-29/2007
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
06.11.2007
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Darina HolovičováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Darina Holovičová From:06.11.2007To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Barlička, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
1) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
- ošetrovateľskej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
2) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, a to:
- opatrovateľskej služby
- humanitárnej starostlivosti
- organizovanie spoločného stravovania
- prepravnej služby
- starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
3) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |