znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Civitas Europa
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37925041
Seat
Nám. 1. mája 2, 81106 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
238
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
24.10.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef KRALOVIČDeposit: 23.23 EUR
  • Dušan ŠTRICDeposit: 23.23 EUR
  • Bruno Štefánik
    born 08.06.1987
    Deposit: 23.23 EUR

Statutory body: Director
  • Dušan ŠTRIC From:24.10.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- poskytovanie informačných služieb prostredníctvom internetu formou prezentácie a informovania verejnosti o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii, všeobecné informácie o Európskych spoločenstvách, právach a povinnostiach vyplývajúcich z členstva v Európskej únii, všeobecné informácie o Európskych spoločenstvách, právach a povinnostiach vyplývajúcich z členstva v Európskej únii s cieľom podpory vzdelávania žiakov a študentov,
- služby aktívnej spolupráce so širokou oblasťou odborníkov a organizácií s cieľom poskytovať informácie najvyššej kvality,
- realizácia internetovej stránky s možnosťou priameho zadávania otázok a informovania o inovatívnych formách výučby a zvyšovania počítačovej gramotnosti,
- služby v oblasti realizácie informačných kampaní na aktuálne témy, zvyšovanie všeobecné právneho povedomia,

ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v zymsle hesla "zjednotení v rozmanitosti" pozitívne pôsobiť v prezentácií uvedených hodnôt:
- organizovanie prednášok, seminárov, informačného charakteru na zvyšovanie všeobecného právneho povedomia zamerané na ochranu ľudských práv a základných slobôd a Európske spoločenstvo,
- služby pre iné organizácie v príbuznej problematike,
- rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt Slovenskej republiky v kontexte s Európskymi spoločenstvami,
publikačné služby v hore uvedených oblastiach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |