znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Európsky technický inštitút, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582847
Seat
Palackého 85/5, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/153-8/2009
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
19.10.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Patrícia Gazdová
  born 03.09.1971
  Deposit: 1659.69 EUR
 • Ing. Jindřich Gazda
  born 25.03.1970
  Deposit: 1659.69 EUR

Statutory body: Director
 • Jindřich Gazda From:03.10.2007To:03.08.2009
 • Ing. Marcela Pavlíčková From:24.08.2009To:09.03.2015
 • Ing. Jindřich Gazda
  born 25.03.1970
   From:10.03.2015To:

Type of the generally beneficial services
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- výskum, vývoj, vedecko technické a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečiť poskytovanie poradenskej pomoci pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ a iných medzinárodných zdrojov a pri implementácii politík EÚ na Slovensku. Organizovať vzdelávanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jazykových vedomostí a zručností, v oblasti odbornej asistencie, tvorby a manažovania európskych a medzinárodných projektov, v oblasti uplatňovania sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách EÚ ako aj vo sfére vytvárania európskeho povedomia, vzdelávacie aktivity súvisiace s regionálnym rozvojom a rozvoj ľudských zdrojov. Cieľovou skupinou sú : predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, malých a stredných podnikateľov, zástupcov veľkých podnikov, mimovládnych organizácií ako aj individuálni záujemcovia
- pomôcť obciam, mestám, regiónom, mimovládnym organizáciám a podnikateľským subjektom rozvíjať medzinárodné partnerstvá, spolupracujúce siete a európske myšlienky vychádzajúce z filozofie EÚ
- pomôcť pri implementovaní politiky EÚ na Slovensku a realizovať príslušné aktivity smerom k rozvoju regiónov. Realizovať aktivity smerujúce k záchrane a obnove kultúrnych pamiatok, objektov historického, kultúrneho, folklórneho a národného významu / rekonštrukcia, modernizácia / s cieľom zabezpečiť rozvoj služieb a cestovného ruchu. Realizovať aktivity smerujúce k rozvoju vidieka a poľnohospodárstva. Realizovať aktivity zamerané na podporu malého a stredného podnikania a ochranu životného prostredia . Realizovať aktivity smerujúce k podpore vzdelávania, športu, mládeže a ochrany zdravia. Poskytovať technickú pomoc a manažovať finančné programy.

V rámci týchto oblastí sa n. o. bude zameriavať na nasledovné aktivity :
- rozvoj vzdelanosti a flexibility pracovnej sily na Slovensku
- organizácia akcií a aktivít pre rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt
- presadzovanie sociálnej spolupatričnosti
- tvorba, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia
- spolupracovať s ďalšími záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami
- spolupracovať so zahraničnými subjektmi v záujme vytvorenia lepších podmienok pre dosahovanie svojich zámerov
- organizácia vzdelávacích podujatí / semináre, prednášky, konferencie / v oblasti svojho záujmu
- angažovať sa na úseku prehlbovania občianskej demokracie
- uchádzať sa o tuzemské i zahraničné granty v oblasti činnosti n. o.
- podpora detských domovov a domovov dôchodcov
- finančne i hmotne podporovať z vlastných zdrojov aktivity v oblasti záujmu
- zapájať sa do národných i medzinárodných programov s programami občianskej spoločnostri i životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja
- organizovanie školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií
- poskytovanie odborného poradenstva pri tvorbe a písaní žiadosti o granty
- poskytovanie technickej pomoci a manažovania finančných programov
- organizovanie rôznych verejných podujatí
- publikačná činnosť / tlačové a multimediálne publikácie /
- výroba a distribúcia filmov a dokumentov
- vzdelávanie a tvorba vzdelávacích programov
- tvorba a realizácia projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, rozvoj cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce, zvyšovanie povedomia o EÚ, sociálnej inklúzie a pomoci a v ďalších oblastiach súvisiacich s prioritami SR a EÚ
- organizovanie a sporotredkovanie vzdelávacích a iných pobytov
- organizovanie detských táborov
- organizovanie medzinárodných výmenných pobytov
- organizovanie seminárov a konferencií
- poskytovanie poradenstva
- sprostredkovanie profesionálnych kontaktov
- príprava družobných kontaktov
- príprava a manažovania projektov
- organizovanie vzdelávacích aktivít a publikačnej činnosti
- poskytovanie internetových služieb v oblasti poradenstva
- realizovanie technickej pomoci pri implementovaní programov EÚ
- hospodáriť z príjmov z vlastnej činnosti, pôžičiek, úverov a úrokov, darov fyzických a právnických osôb z tuzemska a zahraničia a z dotácii od štátnych alebo samosprávnych orgánov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |