znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BELLISA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000785
Seat
Hviezdoslavova 58, 97669 Pohorelá, Slovenská republika
Website
Registration number
32/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
18.10.2007
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Rúth Hlaváčiková
 • Ing. Dana Vaslík Kálovcová
  born 30.11.1963
  Deposit: 33.19 EUR
 • Mgr. Marta Rosiarová
  born 21.11.1967
  Deposit: 33.19 EUR
 • Vlasta Pompurová
  born 19.11.1962
  Deposit: 33.19 EUR
 • Janka LilkováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • Rúth Hlaváčiková From:28.09.2007To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
I. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR číslo 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.
II. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby, a to najmä v oblasti:
1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti:
a/ opatrovateľská služba,
b/ organizovanie spoločného stravovania,
c/ prepravná služba,
d/ starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb /poskytovaním služieb v oblasti sociálnej
pomoci a humanitnej starostlivosti pre vybrané skupiny obyvateľstva/
e/ sociálne poradenstvo,
f/ chránené bývanie,
g/ chránené dielne,
- podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného života.
2. Ochrana ľudských práv a základných slobôd:
- prostredníctvom služieb a programov na podporu rovností mužov a žien, presadzovanie rovnosti v zamestnaniach.
3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- poskytovaním vzdelávacích služieb.
4. Tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva:
- prostredníctvom poskytovania služieb ochrany zdravia, zlepšovaním a rozvíjaním podmienok v existujúcich zariadeniach ochrany zdravia, životného prostredia.
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti:
- prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na regionálny rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie
- budovanie infraštruktúry v sociálnej oblasti, zdravotníckej, školskej a kultúrnej v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami
- trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí
/prostredníctvom služieb pre vidiecke oblasti, samosprávy/
- agroturistika na vidieku.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |