znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národné integračné centrum, n.o. skrátený názov NIC, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37925008
Seat
Batkova 2, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
234
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
24.08.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Juraj ADAM
    born 13.04.1984
    Deposit: 33.19 EUR
  • Andrej MIČUNEKDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Andrej MIČUNEK From:24.08.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí, besied, stretnutí, výstav,
- oboznámenie sa s prácou s PC a internetom,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a formou drobných tlačovín z oblasti sociálnej

a ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov:
- podľa § 12 - sociálne poradenstvo zamerané na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku a na poskytovanie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze,
- podľa § 13 - rehabilitačné stredisko - možnosť poskytovať starostlivosť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |