znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Galaxy, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924982
Seat
Námestie 1. mája 2, 90301 Senec, Slovenská republika
Website
Registration number
232
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
23.08.2007
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Jana LOPÚCHOVÁ, PhD.
  • Eva LAUKOVÁ

Statutory body: Director
  • Marianna HRABINSKÁ From:23.08.2007To:29.12.2008

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov:
- § 12 - sociálne poradenstvo, ktoré bude zamerané na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci. Sociálne poradenstvo sa bude poskytovať najmä rodinám,
- § 17 - prepravná služba - možno ju poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu,
podľa zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- § 10 opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,
a ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácií duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov školení, kurzov, prezentácií so zamerraním na ochranu ľudských práv a základných slobôd, na sociálnu oblasť, na oblasť pedagogiky a na oblasť psychológie,
- spolupráca s orgánmi územnej samosprávy,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a benefičných podujatí,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry podľa § 3 písm. c) zák. č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov:
- iné vzdelávanie, ktoré umožňuje účastníkovi uspokojiť jeho záujmy a zapojiť sa do života občianskej spoločnosti, o absolvovaní vzdelávania vydá osvedčenie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |