znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"JESEŇ ŽIVOTA KVETNICA, n.o." v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887696
Seat
Vila Hollý , 05801 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
0203
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
27.07.2007
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Anna HarabinováDeposit: 99.58 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Anna Harabinová From:27.07.2007To:

Type of the generally beneficial services
Druh všeobecne prospešných služieb:
a/ opatrovateľská služba (§ 15 zákona o sociálnej pomoci)
b/ organizovanie spoločného stravovania (§ 16 zákona o sociálnej pomoci)
c/ prepravná služba (§ 17 zákona o sociálnej pomoci)
d/ starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb:
- domove sociálnych služieb ( §20 až 23 zákona o sociálne pomoci)
- domove dôchodcov ( § 24 zákona o sociálnej pomoci)
- rehabilitačnom stredisku (§ 33 zákona o sociálnej pomoci)
- domove - penzióne pre dôchodcov (§ 34a zákona o sociálnej pomoci)
- klube dôchodcov (§ 35 zákona o sociálnej pomoci)
- jedálni pre dôchodcov (§36 zákona o sociálnej pomoci)
- práčovni (38 zákona o sociálnej pomoci)

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |