znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GALANT n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924931
Seat
Znievska 26, 85106 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
227
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
10.08.2007
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marta GOGÁLOVÁDeposit: 33.19 EUR
  • Mgr. Michaela JANÁKOVÁDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Michaela JANÁKOVÁ From:10.08.2007To:20.02.2008
  • Marta GOGÁLOVÁ From:14.03.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a to najmä:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, stretnutí,
- služby organizovania seminárov, školení so zameraním na sociálnu oblasť
a ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zák. č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov:
- § 20 Domov sociálnych služieb - možno poskytovať starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím, ktorými sú telesné postihy, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutia.
Poskytuje sa nevyhnutná starostlivosť:
- stravovanie,
- bývanie,
- zaopatrenie
a ďalšia starostlivosť:
- výchova,
- poradenstvo,
- záujmová činnosť,
- kultúrna činnosť,
- rekreačná činnosť,
- rehabilitačná činnosť,
- § 27 Domov pre osamelých rodičov - možno poskytovať bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi maloletému alebo osamelému rodičovi s maloletým a osamelej tehotnej žene,
- § 33 Rehabilitačné stredisko - možno poskytovať starostlivosť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na obnovu najvyššieho dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |