znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ekotour, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000670
Seat
Lazovná 249/18, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
21/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
10.08.2007
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Martin Minka
    born 16.01.1976
    Deposit: 99.58 EUR

Statutory body: Director
  • Marián Minka From:19.07.2007To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
1. poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení,

2. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
2.1. podpora rozvoja vodného hospodárstva,
2.2. poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vodného hospodárstva, poľnohospodárstva, alternatívnych zdrojov energie a lesného hospodárstva,
2.3. mechanické čistenie vodných tokov a zabezpečenie čistoty vodných tokov,
2.4. podpora ochrany vôd a vodných zdrojov,
2.5. podpora ochrany životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt

3. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
3.1. podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja,
3.2. zvýšenie úrovne vedomostí, zručností a návykov personálu v cestovnom ruchu a turistických službách,
3.3. zvýšenie kvalitatívnej úrovne ponuky a dosiahnutie porovnateľnej šírky a kvality služieb cestovného ruchu s európskymi krajinami,
3.4. dobudovanie infraštruktúry a tvorba ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu na miestnej, regionálnej a štátnej úrovni,
3.5. zintenzívnenie tvorby produktov cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických objektov a prírodných zvláštností,
3.6. zintenzívnenie propagačných a marketingových aktivít cestovného ruchu,
3.7. propagácia a marketing cestovného ruchu v regióne,
3.8. zabezpečenie financovania a technickej realizácie rozvojových projektov v rámci cestovného ruchu a trvalo udržateľného rozvoja podhorských oblastí,
3.9. obnova, výstavba a rekonštrukcia lokalít a budov cestovného ruchu v regióne,
3.10. zlepšenie kvality života občanov a skvalitnenie služieb v regióne,
3.11. spolupráca so zahraničnými subjektami za účelom prehlbovania vzťahov, výmeny skúseností a cezhraničného rozvoja

4. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
4.1. organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít,
4.2. podpora vzdelávacích aktivít v oblasti turizmu a agroturizmu,
4.3. podpora vzdelávacích aktivít v oblasti rybolovu.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |