znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezábudka Pata n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986899
Seat
Lipová 995/50A, 92553 Pata, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-94/2007
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
17.07.2007

Founders (Legal persons)
  • Obec Pata v zastúpení starostom obce Milanom Čambálikom
    Hlohovecká 741/103, 92553 Pata
    IČO: 00306125
    Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Miroslava Ormandyová From:17.07.2007To:18.08.2008
  • Ing. Viera Lukáčová From:19.08.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a to:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku a iných vážnych dôvodov, ktorými sú
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby,
ktoré dovŕšili dôchodkový vek
1. v domove sociálnych služieb
2. v zariadení pre seniorov

b) opatrovateľská služba - terénna

c) podporné služby, ktorými sú:
1. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
2. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |