znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica Kráľ. Chlmec n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582774
Seat
Nemocničná 8, 07726 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/27/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.07.2007
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter MolnárDeposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Klára Hencelová From:17.07.2007To:04.04.2011
  • Alexander Agócs From:05.04.2011To:

Type of the generally beneficial services
1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie ambulatnej zdravotnej starostlivosti
- prevádzkovanie dopravnej zdravotnej starostlivosti
- zabezpečovanie rýchlej zdravotnej pomoci
- zabezpečovanie lekárskej služby prvej pomoci
2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej pomoci
- poskytovanie verejnoprospešných činností formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych, výchovno-vzdelávacích služieb a inej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie
- napomáhať pri vzniku a podporovať činnosť oblastných charít
- sociálna prevencia
3. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- zabezpečenie rekondičných a rehabilitačných programov
- osvetová činnosť v oblasti telesnej kultúry
4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- vzdelávacie a televzdelávacie programy pre obyvateľstvo o ochrane zdravia a životného prostredia
5. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- umožnenie získania odbornej spôsobilosti absolventov stredných a vysokých škôl
- konzulatačné a projektové stredisko regionálneho rozvoja

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |