znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Know - How n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887645
Seat
Jána Pavla II. 7, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0198
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
20.06.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Adriana PoráčováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Adriana Poráčová From:20.06.2007To:25.02.2010
  • Mgr. Dušan Beňa From:25.02.2010To:26.11.2013
  • Ing. Ľudovít Nastišin From:27.11.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať tieto verejnoprospešné služby:

- spracovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov

- implementácia a manažment projektov vrátane finančného riadenia projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov

- know-how transfer - konzultačná a poradenská činnosť

- spracovanie a vypracovanie štúdií, štúdií uskutočniteľnosti, koncepcií, stratégií, rozvojových programov, environmentálnych správ, SWOT, finančných a CBA analýz

- spracovávanie a vyhodnocovanie ankiet, prieskumov, databáz a dotazníkov

- podpora rozvoja cezhraničnej, teritoriálnej a medzinárodnej spolupráce

- sprostredkovateľské služby

- rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávanie

- propagácia a marketing

- reklama a iné marketingové aktivity neziskového a verejného sektora

- aktivity v oblasti regionálneho rozvoja

- organizovanie seminárov, kurzov, workshopov, konferencií - komplexne zabezpečenie služieb s tým spojenými

- športovo-relaxačné a kultúrne a voľnočasové aktivity

- ochrana prírodného, historického a kultúrneho dedičstva

- služby na podporu zamestnanosti, integrácie na trh práce a sociálnej inklúzie

- rozvoj cestovného ruchu, skvalitnenie služieb CR, tvorba integrovaných produktov CR, vidiecky CR a agroturistika

- tvorba a ochrana životného prostredia

- networking a vytváranie klastrov

- pomoc pri zakladaní PPP partnerstiev (verejno-privátnych partnerstiev)

- pomoc pri nadväzovaní cezhraničných a medzinárodných partnerstiev za účelom verejno-prospešných služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |