znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
FACILITY n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887602
Seat
Dubová 34, 09011 Vyšný Orlík, Slovenská republika
Website
Registration number
0194
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
01.06.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Vincent Peržel
    born 04.11.1955
    Deposit: 33.19 EUR
  • Ing. Viera DujakovičováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Viera Dujakovičová From:01.06.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje:


" poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
" ochrana ľudských práv a základných hodnôt,
" vzdelávanie - podporné programy,
" služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
" poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie služieb jednotlivcom, organizáciám, miestnym komunitám a rozvoj komunitných aktivít v nasledovných oblastiach:

a) podpory a rozvoja
- kultúry
- vzdelávania
- zdravia
- športu a voľno-časových aktivít
- dobrovoľníctva
- filantropie
- zamestnanosti.
b) ochrany a tvorby životného prostredia

c) vyrovnávania šancí sociálne znevýhodnených občanov a občanov pochádzajúcich zo sociálne i kultúrne odlišného prostredia,

d) rozvoja partnerskej spolupráce so samosprávou, podnikateľským sektorom a mimovládnymi inštitúciami v regióne pri tvorbe komunitného plánovania a strategických materiálov i pre dosahovanie vyššie uvedených cieľov,

e) tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- získavanie, preklad, adaptácia, tvorba a vydávania náučno-vzdelávacích materiálov,
- asistencia pri zriaďovaní svojpomocných skupín zameraných na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- rozvoj vidieckeho cestovného ruchu pri využití ľudského, prírodného, historického a kultúrneho potenciálu územia,
- zvýšiť propagáciu územia a pripravenosť územia na rozvoj cestovného ruchu
- zvyšovať počet pracovných miest na území,

f) organizácia a zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti pre deti a mládež a voľno-časových aktivít v oblasti techniky, kultúry a umenia, spoločenskej výchovy a zábavy, jazykového vzdelávania, športu, pohybových aktivít, turistiky a rekreačnej činnosti,

d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.

Nezisková organizácia rozširuje svoje pôsobenie aj na podnikateľskú činnosť v oblasti:
- pomocné administratívne práce
- administratívne služby a poradenstvo
- textilná, odevná služba
- výroba bižutérie a suvenírov
- ubytovacie služby.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |